Shakpura Shakpura Purba Shakpura Gram (2)

Shakpura Shakpura purba Shakpura gram
Amar janma dham dham dham
Chatrala Chatrala Chatrala Chatragram
Preranar eshanar nayanabhiram
Amar mata Bangadesh Bangadesh Bangadesh
Sneher banyar nai je shesh nai je shesh shesh
Bharat matar paye thami thami thami
Sethai mama antarajyami