Urdha Loker Sharani Dakiche

Urdha loker sharani dakiche urdha loker sharani
Chharite chahena jiban amar maya mamatar abani