Bhakati Ashru Dao Go Amai Tomare Basite

Bhakati ashru dao go amai tomare basite bhalo
Nahi jena raje manase amar mithya malin kalo