Amar Hiya Kannar Nahi Chahi Hate

Amar hiya kannar nahi chahi hate shesh
Ogo kripamoy ogo mor paramesh