Matri Mantre Dikita Mora Ananda Bodhi

Matri mantre dikhita mora
Ananda bodhi shir
Maraner bhoy kariyachhi joy
Amara mukta bir
Kari padaghat dvaiter mathai
Nachibo amara bishwa sabai
Sangyer janani bigna kothai
Ar deri noy bela bahe jai