Andhar Rate Moher Sathe

Andhar rate moher sathe
Geychhilam gan
Bandhan hara kanna dhara
Karechhilam pan
Alor prate shudhar sathe
Dur asimer ajanate
Param purush param amir
Peyechhi sandhan