Pramoda Sarada Anadi Niyata

Pramoda sarada anadi niyata
Jagiyachhe mor prane aji
Taito amije bhitare bahire nachi
Usha bala sathe alo dila more joy
Ami habo ebar ananta akkhoy