Tomai Jabe Dakena Mor Pran Charidike

Tomai jabe dakena mor pran
Charidike mrittyu shasan
Tomai jabe dake amar pran
Shuni kebal amaratar gan