Kena Asi Dhara Buke Ami Barebar

Kena asi dhara buke ami barebar
Duhsaha prana byatha sahi anibar
Kena ami dhara prane basi sada bhalo
Charidike bibhishika moha boyri kalo