Nahi Sur Nahi Gan Nahi Kariya Ban Ache

Nahi sur nahi gan nahi kariya ban
Ache shudhu abhiman hiya nithur pashan