Kato Usha Elo Kato Usha Gelo

Kata usha elo kata usha gelo
Nahi ghuche ghuma ghor
Gyan ankhi hai nahi khule mor
Nahi khule hiya dor