Kemane Ta Bali Ki Dekhechhi

Kemane ta bali
Ki dekhechhi ki shunechhi
Ki diyechhi ki peyechhi
Kemane ta bali
Sugopane sab chale jai
More chhali chhali