Maha Shunye Sabe Mishe Maha Shunya

Maha shunye sabe mishe
Maha shunya theke ese
Srishti sthiti pralay bhiti
Dharbe duhat abasheshe