Mundamalir Lagi Amar Ganthe Habe

Mundamalir lagi amar
Ganthe habe apurba ek har
Dite habe sei malate
Amar mathar pahar ahankar