Nai Je Kathi Nai Je Kathi Shudhu Dekhi

Nai je kathi nai je kathi
Shudhu dekhi agragati
Dake amai maha shunya
Dhanya halo jiban punya
Urdhe rabi shashi tara
Dilo more jyotir dhara