Achhe Bedan Achhe Rog Shok

Achhe bedan achhe rog shok
Achhe achhe mrityu dahan
Tabu hase shashi rabi
Anke prabhur param chhabi