Ami Kebal Ami Kebal Taito Kothao

Ami kebal ami kebal
Taito kothao paina ami thai
Prabhur lila sabar hiyai
Dibanishi dekhte nahi pai