Charidike Khelar Mela Kato Bhare Katoi

Charidike khelar mela
Kato bhare katoi khela
Khelte khela bhaber hate
Dekha neye katoi khate