Dakle Kena Asamaye Eman Kare Nai Kona

Dakle kena asamaye eman kare
Nai kona dhan nai ayojan
Sadhan bhajan charan pujan
Bali kare ashesh sneha amar tare