Khama Karo Prabhu Khama Karo Pita Mor

Khama karo prabhu khama karo pita
Mor shata arigane
E kamana shudhu ghume jagarane
Raje mor prane mane