Taba Hate Chilo Ananda Har Mor Buke

Taba hate chilo ananda har
Mor buke chilo bedanar bhar
Sahasa kahile esona badal kari
Ki balibo hai laj jai jai mari