Tarar Deshe Chander Deshe Khelbi Jadi

Tarar deshe chander deshe
Khelbi jadi aire tora ai
Tapto dhara shanto habe
Premer brishti dharai