Ke Jabi Go Nadir Opar Ai Go Ai

Ke jabi go nadir opar ai go ai
Bela jai jai
Hethai asha hothai bhasha
Hethai chaowa hothai paowa
Hethai maran hothai jiban
Ke jabi go nadir opar ai go ai
Bela jai jai