Dheu Dube Dheu Uthe (2)

Dheu dube dheu uthe
Phul jhare phul phute
Nahi shesh dainya lesh
Sthayi kotha kotha shesh
Kar tare e rodan
Kare kari abahan
Naba bhabe nabe rupe
Sakali je uthe phute