Jiban Kusum Sukaiye Jai Jai Jharibar

Jiban kusum shukaiye jai
Jharibar age phire phire chai
Ami je chinina tare
Se chine amai
Kato bhabe kato gane
Se jena amare tane
Chalechi tahar sathe
Ke jane kothai