Jare Dharte Chahi Se Nahi Dei Dhara

Jare dharte chahi se nahi dei dhara
Jare charte chahi jaina take dhara
Jare dekhte nari je jan jane hasi
Amar khudra praner agyanata nashi