Dukha Jadi Ene Dila Tari Parichoi

Dukha jadi ene dila tari parichoi
Se dukha je nitya kamya chira madhumoy
Jadi e sukh nahi dila tari parichoi
Se sukh bodh sukh noi se je mahabhoy