Amar Swapan Ke Jane Rayeche (2)

Amar swapan ke jane
Rayeche ta kona khane
Shune duto asha katha
Keman kare pran mane
Tomar alo tomar bani
Bina ke aj shanti ane