Jadi Akash Jadi Batas Prane Ane Ananda

Jadi akash jadi batas
prane ane ananda ullas
Kena tabe e jibane hayechi nirash
Madhu hasi hase hetha kachi durba ghas
kabe habe hetha purna bidhatar ash