Akash Rani Jetha Rakhe

Akash rani jetha rakhe
Sagar buke charan rekha
Tathai ami pete pari
Amar praner praner dekha
Ki jani hai ki ache mor bhagye lekha
E jibane habe ki bhai tahar bani parte shekha