Prabhur Sebai Dhele Dao Man Pran

Prabhur sebai dhele dao man pran
Chere diye jato abhiman
Ar kena bhoy oi shona oi dakche mahakal
Ebar prabhur hate chere dao hal