Tomai Bhalo Basbo Bhagaban Tomai

Tomai bhalo basbo bhagaban
Saral prane geye jayagan
Sabar bhalo basar sathe
Tomar ashish parbe mathe
Bhare jabe praner abhiman
Sakal byathar habe abasan