Tumi Amai Sneha Karo Taito Ami Mani

Tumi amai sneha karo taito ami mani
Ta nahale nutan katha ki ar ami jani
Akash batas diner alo
Kena base amai bhalo
Tumi bhalo baso bhale
Sabai base bhalo
Ta nahale ki gan ache ki ar ami jani
Jena shudhu prachar kari mago tomar bani