Sudure Kar Payer Dhwani Shuni Jena Din

Sudure kar payer dhwani
Shuni jena din rajani
Kahar lagi paran amar jage
Tibra anurage oi bhuji oi
Kache ela dhwani
paran pure amar nayan mani