47. Jyoti chetanar dekha nai

Jyoti chetanar dekha nai
Abachetanar gehe mor thai
Swapane swarupe dekhi kandi
Byatha bitapite more bandhi