Jyoti Chetanar Dekha Nai Abachetanar

Jyoti chetanar dekha nai
Abachetanar gehe mor thai
Swapane swarupe dekhi kandi
Byetha bitapite more bandhi