47. Ami chahi tai ami kandi

Ami chahi tai ami kandi
Ami kandi tai ami bandhi
Ami bandhi tai sandeha
Nahi je apan kabhu keha