50. Kane kane pure mane

Kane kane pure mane sargo lokher hasi
Kane kane pure mane kanur madhur bhansi
Kane kane pure mane bishwa prabhur bani
Kane kane spriha deshe saruper mor jani