Chokh Mudile Tomar Sathe Kare E Pran

Chokh mudile tomar sathe
Kare e pran khela
Chokh khulile kena tomar
Nityur abahela