Andhakare Jwale Alo Andhakare

Andhakare jwale alo andhakare
Karagare mukti hase karagare
Andhakar ar karagar
Prabhur kripar parabar