5. Nahi bhoi nahi bhoi

Nahi bhoi nahi bhoi
Habe jena taba joy
Miccha para joy khoi
Shuno aji nishchoi