Nahi Bhoi Nahi Bhoi Habe Jena Taba Joy

Nahi bhoi nahi bhoi
Habe jena taba joy
Miccha para joy khoi
Shuno aji nishchoi