4. Ushar sathe hasi ami

Ushar sathe hasi ami
Nishar sathe kandi
Rabir sathe abar kari
Sashir sathe bandhi