3. Shahasrabar

Shahasrabar
Ami tomai dekhe chilam
Daoni tumi shara
Dakbona ar
Jadio ami sabar adhan
Patik sarbohara