9. Ke habe mor maner manush ke habe

Ke habe mor maner manush ke habe
Ke habe mor praner phanush ke habe
Ke habe mor hiyar hasi ke habe
Ke habe mor deher banshi ke habe