Prashanti Lok Ananda Lok Kothai Tomara

Prashanti lok ananda lok kothai tomara kothai
Ami jigyasu ami pipasu dibe naki dekha hethai