12. Jani ami jani

Jani ami jani
Alpakatha kahi ami
Alpakatha kahi
Jano tumi jano
Chinta plaban man sagarer
Kabhu nahi bahi