Tomare Rakhibo Hridaye Gopane

Tomare rakhibo hridaye gopane
Tomare rakhibo jibane jatane
Tomare rakhibo madhur swapane
Tomare rakhibo ashru nayane