34. Jibaner shesh dan chup

Jibaner shesh dan chup
Ananda tara rup
Maraner shesh dan nash
Sahasra asha moha phansh