35. Dhuli dharanite

Dhuli dharanite
Taba paye dite
Amar amir nash
Hriday gahane
Ghume jagarane
Ahamika habo prabhu das