Dhuli Dharanite Taba Paye Dite Amar

Dhuli dharanite taba paye dite amar amir nash
Hriday gahane ghume jagarane
Ahamika habo prabhu das