38. Amar gane

Amar gane dekhi amar pran
Amar prane dekhi prabhur dan
Prabhur dane dekhi amar gati
Paran bhari janai amar nati